Wyszukiwanie

Najważniejsze tematy

08.04.2008

REACH

W dniu 1 lipca 2008 r. zaczyna się 6-miesięczny okres dla wstępnej rejestracji substancji chemicznych (chemikaliów) w ramach nowego europejskiego prawa dot. środków chemicznych „REACH” (Rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006).

Dr Leirer, Kierownik Techniczny OKS Spezialschmierstoffe GmbH:

„Firma OKS całkowicie wspiera cele REACH. Od lat opowiadaliśmy się za odpowiedzialnym postępowaniem z chemikaliami i środowiskiem naturalnym oraz za bezpieczną produkcją naszych produktów i ich bezpiecznym używaniem przez naszych klientów.

Firma OKS sumiennie przygotowała się do wymagań stawianych przez rozporządzenie REACH. W kwestii danych potrzebnych do rejestrowania i stosowania naszych produktów w ramach rozporządzenia REACH już dzisiaj pozostajemy w ścisłym kontakcie z naszymi dostawcami i klientami”.

REACH Statement firmy OKS Spezialschmierstoffe GmbH

Do 1 grudnia 2008 r. producenci i importerzy środków chemicznych, których obroty przekraczają wielkość 1 t, muszą zarejestrować je w nowym urzędzie ds. środków chemicznych w Helsinkach. Następnie urząd zajmie się oceną dostarczonych dokumentów rejestrujących. Niebezpieczne środki chemiczne, np. substancje rakotwórcze, mutagenne lub groźne dla środowiska, zostaną dokładnie przebadane pod kątem ich stopnia zagrożenia oraz wymaganych działań zabezpieczających i zostaną dopuszczone (autoryzowane) wyłącznie na ograniczony okres przejściowy.

Co to jest REACH?

REACH został przyjęty po wieloletniej fazie przygotowań przez Parlament Europejski w grudniu 2006 r., a z dniem 1 lipca 2007 r. rozporządzenie nabrało mocy prawnej.

REACH to skrót od „Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals”, tzn. rejestracja, ocena oraz dopuszczenie środków chemicznych i dotyczy substancji chemicznych, które mają zostać wprowadzone do obrotu jako pojedyncza substancja lub jako składnik mieszanek lub produktów.

Jakie cele przyświecają rozporządzeniu REACH?

Celem REACH jest, poprzez wprowadzenie jednolitego, europejskiego ustawodawstwa dot. środków chemicznych, zagwarantowanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przy postępowaniu z substancjami chemicznymi lub ich stosowaniu w celu ochrony ludzkiego zdrowia oraz środowiska naturalnego.

REACH bazuje na zasadzie własnej odpowiedzialności. Zgodnie z tym rozporządzeniem producent lub importer może sprzedawać wyłącznie substancje chemiczne, do których dostępny jest (do rejestracji) wystarczający zestaw informacji dot. ich właściwości, np. właściwości fizycznych, poziomu toksyczności, zachowania się w środowisku naturalnym itd.

Dlatego zgodnie z zasadą „No data, no market” nie można sprzedawać niezarejestrowanych substancji.

Jakie substancje muszą być rejestrowane w ramach REACH?

Rozporządzeniem REACH objęte są wszystkie substancje chemiczne, które produkowane są w Unii Europejskiej lub importowane są do Unii Europejskiej w ilości ponad 1 tony rocznie. Rozporządzenie REACH nie dotyczy odpadów, nieizolowanych produktów pośrednich, substancji radioaktywnych oraz substancji, które transportowane są przez kraje Unii Europejskiej. Z obowiązku rejestracji wyłączone są m.in. polimery, substancje stosowane w medycynie ludzkiej i zwierzęcej oraz przy produkcji artykułów spożywczych i karmy dla zwierząt, a także środki ochrony roślin i biocydowe substancje czynne, ponieważ te substancje objęte są już dotychczasowymi ustawami UE.

Kogo obejmuje rozporządzenie REACH?

Rozporządzenie REACH obejmuje producentów lub importerów substancji lub mieszanek substancji chemicznych, mających swoją siedzibę na terenie UE, oraz ich późniejszych użytkowników, mających również swoją siedzibę na terenie UE, którzy takie substancje chemiczne lub mieszanki substancji chemicznych używają w ramach ich przemysłowej lub handlowej działalności np. przy tworzeniu chemicznych form użytkowych. Tym samym rozporządzeniem REACH nie obejmuje użytkowników prywatnych.

Jakie ramy czasowe do rejestracji przewidziane są w przypadku REACH?

01.06.2007 r. Wejście w życie rozporządzenia REACH
01.06. – 01.12.2008 r. Wstępna rejestracja
01.01.2009 r. Opublikowanie wstępnie zarejestrowanych substancji przez europejską agencję ds. substancji chemicznych (ECHA) w Helsinkach
01.12.2010 r. Koniec rejestracji dla substancji chemicznych >1000 t/rok i substancji niebezpiecznych dla środowiska (R50/R53) >100 t/rok
01.06.2013 r. Koniec rejestracji dla substancji chemicznych >100 t/rok
01.06.2018 r. Koniec rejestracji dla substancji chemicznych >1 t/rok

Jaki wpływ ma rejestracja REACH na sprzedaż „substancji chemicznych” w przyszłym roku?

Rozporządzenie REACH żąda, aby obecnie sprzedawane substancje chemiczne zostały wstępnie zarejestrowane w okresie od 12 do 18 miesięcy po wejściu rozporządzenia w życie w dniu 1 lipca 2007 r. (tzn. od czerwca 2008 r. do listopada 2008 r.) w centralnej agencji ds. substancji chemicznych w Helsinkach (ECHA), jeżeli mają one być nadal sprzedawane po 1 grudnia 2008 r. Wstępna rejestracja wymaga jedynie podania nazwy substancji i producenta i z tego powodu przebiega ona względnie prosto i jest związana z minimalnymi kosztami. Dlatego należy oczekiwać, że praktycznie wszystkie obecnie znajdujące się na rynku substancje zostaną wstępnie zarejestrowane przez producentów oraz importerów i tym samym będą one nadal dostępne w następnych latach. Lista wstępnie zarejestrowanych substancji zostanie opublikowana w 2009 r.

W kolejnych latach wstępnie zarejestrowane substancje powinny zostać zarejestrowane w zależności od wyprodukowanej lub importowanej ilości w okresie od 3,5 do 11 lat po wejściu rozporządzenia w życie. Dopiero ta rejestracja wiąże się nakładami i kosztami. Jeżeli producent/importer nie dokona rejestracji w wyznaczonych terminach, daną substancję należy wycofać z rynku. Większość dostawców nie deklaruje obecnie, czy ich substancje zostaną zarejestrowane, ale należy się z tym liczyć (z wyjątkiem niewielkiej liczby substancji w niewielkiej ilości i o niskiej wartości komercyjnej). Dlatego nie spodziewamy się, że dojdzie do istotnych zmian w dostępności produktów.

 

Jakie obowiązki wynikają z rozporządzenia REACH dla producenta lub importera?

1. Wstępna rejestracja substancji w wyprodukowanej lub zaimportowanej ilości (1 t/rok) w ECHA w Helsinkach w terminie od 01.06.2008 r. do 01.12.2008 r.
2. Rejestracja substancji w ilości >1000 t/rok do 01.12.2010 r., w ilości >100 t/rok do 01.06.2013 r. i w ilości >1 t/rok do 01.06.2018 r.
3. Identyfikacja wszystkich zastosowań substancji chemicznej.
4. Sporządzenie scenariuszy ekspozycji i zaleceń dla zarządzania ryzykiem przy stosowaniu substancji chemicznej.
5. Skomunikowanie scenariuszy ekspozycji wzdłuż łańcucha dostaw przy pomocy rozszerzonej karty bezpieczeństwa.

 

Jakie obowiązki wynikają z rozporządzenia REACH dla późniejszego użytkownika?

1. Informacja na temat stosowania substancji do dostawców substancji chemicznej.
2. Zagwarantowanie, że w scenariuszu ekspozycji dostawcy ujęte jest użycie własne lub ewentualnie opracowanie dla danej substancji własnego raportu bezpieczeństwa. 
3. Stosowanie podanych w karcie bezpieczeństwa dostawcy operacyjnych warunków i działań w celu zminimalizowania ryzyka. 
4. Opracowanie scenariusza ekspozycji dla własnej chemicznej formy użytkowej (jako przygotowujący formułę).
5. Skomunikowanie wszystkich scenariuszy ekspozycji z klientami przy pomocy rozszerzonej karty bezpieczeństwa.

Ponadto z rozporządzenia REACH wynikają zmiany w odniesieniu do budowy i treści karty bezpieczeństwa, m.in. dodanie adresu e-mailowego w punkcie 1 i zamiana kolejności punktów 2 i 3 (uwaga: te wytyczne zostały już zastosowane przez firmę OKS).

Zgodnie ze wzorem odpowiedniego dossier rejestracyjnego (najwcześniej od 2010 r.) karty bezpieczeństwa należy pod względem treści rozbudować odpowiednio do rozporządzenia WE Nr 1907/2006, po tej operacji zawierają one ewentualnie raport bezpieczeństwa dla substancji (rozszerzona karta bezpieczeństwa – „eSDB”).

powrót do przeglądu
  • Serwis klienta i serwis techniczny

    Serwis klienta i serwis techniczny

    • +49 8142 3051-637
  • Skontaktuj się z nami

    Serwis klienta i serwis techniczny

    Kontakt